Regulamin 1. edycji Festiwalu Filmowego Nano Film Festival

1. (Festiwal)

 1. Festiwal Filmowy Nano Film Festival zwany dalej „Festiwalem” ma charakter  międzynarodowy i jest konkursowym przeglądem form krótkich filmowej twórczości fabularnej.
 2. 1. edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 21-23 października 2022 rokuKinie Kijów w Krakowie.
 3. Celem Festiwalu jest propagowanie polskiej i zagranicznej sztuki filmowej oraz jej roli społeczno-edukacyjnej zarówno wśród twórców jak i jej odbiorców z zawężeniem formuły festiwalu do krótkich filmów fabularnych.

2. (Organizatorzy)

 1. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Film & Art., Recto Verso,Partnerem Agencja Artystyczna CDN oraz spółka Rosco Polska Sp. z o.o. Za przygotowanie i przebieg Festiwalu odpowiada Dyrektor Festiwalu i Dyrektor Artystyczny Festiwalu.

3. (Program)

 1. Na program Festiwalu składają się:

– konkurs krótkometrażowych filmów fabularnych, zwany dalej „Konkursem”

– pokazy pozakonkursowe

– spotkania z twórcami

– inne imprezy towarzyszące i wydarzenia specjalne, w tym koncert muzyki filmowej, warsztaty dotyczące muzyki filmowej.

4. (Konkurs)

 1. Kwalifikacją konkursową objęte są filmy fabularne spełniające następujące kryteria:

– czas trwania filmu nie może przekroczyć 30 minut;

– filmy muszą być zrealizowane od 2020 roku;

– filmy nie mogą być autorstwa członków jury;

 1. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne dalej zwane „Zgłaszającymi”, które posiadają prawo do dysponowania zgłaszanym filmem.
 2. Każdy Zgłaszający może nadesłać dowolną liczbę filmów do Konkursu, każdy film musi jednak być zgłoszony oddzielnie i stanowić oddzielny plik.
 3. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Koszty związane z wysłaniem zgłoszenia i nośnika z filmem pokrywa Zgłaszający.
 4. Lista filmów zakwalifikowanych do Konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu www.nanofilmfestival.com do dnia 5 października 2022 roku.
 5. Zakwalifikowanie filmu do Konkursu zobowiązuje do przybycia 2 osobowej reprezentacji filmu do Kina Kijów w Krakowie na czas trwania pokazów konkursowych oraz oficjalnej gali zamknięcia festiwalu.

5. (Formularz Zgłoszenia Filmu)

 1. Warunkiem zgłoszenia filmu do udziału w Festiwalu jest wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA FILMU, który jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu: www.nanofilmfestival.com/zglos-film/
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU należy wypełnić oraz przesłać poprzez stronę internetową Festiwalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2022 roku (decyduje data wpłynięcia formularza na skrzynkę mailową Organizatora). Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
 3. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność i prawdziwość danych umieszczonych w FORMULARZU ZGŁOSZENIA FILMU.

6. (Zasady zgłoszeń)

 1. Zgłaszający jest zobowiązany dostarczyć kopię selekcyjną filmu poprzez jeden z poniższych sposobów:

– podanie hiperłącza (linku do pobrania pliku), zabezpieczonego hasłem, poprzez wypełnienie odpowiednich pól w FORMULARZU ZGŁOSZENIA FILMU;

– przesłanie nośnika z filmem w formacie MP4

Nośnik z filmem w formacie MP4 należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 roku (decyduje data wpływu) na adres Biura Festiwalu: Fundacja Film & Art Ul. Zbaraska 3, 30-389 Kraków z dopiskiem „Festiwal Filmowy Nano Film Festival”. Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.

 1. Hiperłącze (link do pobrania pliku) powinien być dostępny do momentu ogłoszenia wyników kwalifikacji konkursowej.
 2. Nośnik z filmem powinien posiadać czytelny opis zawierający: tytuł filmu, nazwisko autora, czas trwania, format obrazu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nośniki z filmami opóźnione lub zaginione z przyczyn niezależnych.
 4. Organizator nie zwraca materiałów oraz nośników otrzymanych na potrzeby selekcji. Wszystkie zgłoszone materiały stają się częścią archiwum festiwalowego.
 5. Filmy zrealizowane w języku innym niż język polski muszą posiadać napisy w języku angielskim.
 6. Kopie projekcyjne filmów zakwalifikowanych do Konkursu należy dostarczyć do dnia 10 października 2022 roku na adres biura Festiwalu Fundacja Film & Art. Ul. Zbaraska 3, 30-389 Kraków. Kopie projekcyjne mogą być przesłane na następujących nośnikach: płyta DVD, pendrive.

7. (Zgody/prawa autorskie)

 1. Zgłaszający film lub jego twórca oświadcza, że jest właścicielem lub występuje w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przyjmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora Festiwalu, wymienionego w punkcie 1 §2.
 2. Prawa autorskie filmu zgłoszonego do udziału w Festiwalu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Zgłaszający wyraża zgodę na projekcję zgłoszonego filmu podczas Festiwalu.
 4. Zgłaszający oświadcza, iż nie będzie podnosił jakichkolwiek roszczeń do wynagrodzenia z tytułu publicznej emisji zgłoszonego filmu podczas trwania Festiwalu.
 5. Festiwal ma prawo do użycia fragmentów filmu zakwalifikowanego do Konkursu oraz fotosów z filmu do celów promocyjnych.
 6. Festiwal ma prawo do umieszczenia informacji o filmie zakwalifikowanym do Konkursu na stronie internetowej Festiwalu, Facebook-u oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych, między innymi w katalogu, programie, informacjach prasowych.
 7. Festiwal zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych przed, w trakcie trwania oraz po zakończeniu Festiwalu.
 8. Festiwal zastrzega sobie możliwość organizacji pokazów zwycięskich filmów na festiwalach partnerskich.
 9. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu oznacza zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 10. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące, na przetwarzanie przez Festiwal ich danych osobowych na potrzeby selekcji oraz w celach marketingowych Festiwalu. /ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.

8. (Jury)

 1. Kwalifikacji filmów do Konkursu dokonuje Dyrektor Artystyczny Festiwalu.
 2. Dyrektor Artystyczny Festiwalu powołuje skład Jury Konkursu.
 3. Jury konkursu przyznaje nagrody regulaminowe w Konkursie.
 4. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.

9. (Nagrody)

 1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w Konkursie:

– Nagroda Główna w kwocie 5.000,00 PLN i statuetka dla reżysera nagrodzonego filmu;

Nagroda Srebrna w kwocie 3.000,00 PLN i statuetka dla reżysera nagrodzonego filmu;

Nagroda Brązowa w kwocie 2.000,00 PLN i statuetka dla reżysera nagrodzonego filmu;

-.Nagroda Aktorska w kwocie 2.000,00 PLN i statuetka dla najlepszego aktora/aktorki;

Nagroda Foto w kwocie 2.000,00 PLN i statuetka dla autora najlepszych zdjęć do filmu;

Nagroda Muzyczna w kwocie 2.000,00 PLN i statuetka dla autora najlepszej oryginalnej muzyki do filmu.

–  Nagroda Publiczności w formie statuetki dla reżysera nagrodzonego filmu

Nagrody regulaminowe zostaną wypłacone przez Festiwal w terminie 30 dni od dnia zakończenia Festiwalu, na podstawie werdyktu Jury Konkursu. Nagrodzeni zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wypłaty nagrody. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Festiwal potrąci i odprowadzi do wskazanego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy we właściwej wysokości.

 1. Uwzględniając tematyczną i gatunkową różnorodność filmów konkursowych, Jury Konkursu, w porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu może przyznać Nagrody Specjalne i Wyróżnienia.
 2. Zastrzega się, że Jury Konkursu może zdecydować o nieprzyznaniu nagród regulaminowych, o których mowa w punkcie 1 §9.
 3. Ustala się Nagrodę Publiczności w Konkursie przyznawaną filmowi wybranemu w drodze plebiscytu przez widzów Festiwalu (wg. Regulaminu Plebiscytu Publiczności).
 4. Dyrekcja Festiwalu ma prawo ustanowić inne, pozaregulaminowe nagrody fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.

10. RODO

Administratorem danych osobowych zebranych w ramach Festiwalu jest Fundacja Film & Art z siedzibą w Krakowie 30-389 , przy ulicy Zbaraska 3 (KRS 0000948673). Dane osobowe są podawane dobrowolnie ale ich podanie jest konieczne do rejestracji udziału w Konkursie i są zbierane w celach marketingowych przykładowo aby promować Festiwal oraz Nagrodzonych w środkach masowego przekazu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Partnerów Festiwalu. Dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę przez osoby, które je podały jak również w związku z  dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes administratora danych. Dane osobowe będą przechowane przez okres prowadzenia działań marketingowych związanych z Festiwalem oraz  przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą może żądać  dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych i prawo do ich przenoszenia. W każdej chwili także można cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Celem realizacji swoich praw proszę się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@filmandart.eu Każda osoba może także złożyć skargę do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych w trakcie rejestracji jest dobrowolne, a także wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych lecz konieczne aby w wziąć udział w Konkursie. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. (Postanowienia końcowe)

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na oficjalnej stronie Festiwalu www.nanofilmfestival.com/regulamin
 2. Regulamin może ulec zmianom, które obowiązują od chwili ich opublikowania na oficjalnej stronie Festiwalu www.nanofilmfestival.com/regulamin
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Festiwalu bez podania przyczyn.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, dotyczących Festiwalu i Konkursu, decyzję podejmuje dyrekcja Festiwalu.

Organizatorzy